1. Johan1000 2 374 917,16 K
2. labouzze 1 094 334,80 K
3. Ara 456 642,53 K
4. Jpsharley 436 897,35 K
5. Kawasaki 434 657,83 K
6. Pygar 321 654,26 K
7. Kochonlands 312 899,33 K
8. Inconnu56 312 724,75 K
9. Valerian 266 154,49 K
10. Flappy 227 043,39 K